INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

PREDAVANJE IN DELAVNICE SE IZVAJAJO PO DOGOVORU

Splošni pogoji

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Psihoterapevtska obravnava poteka v okvirih in načelih jungovske analitične psihologije, kar pomeni, da psihoterapevtka svojega klienta spremlja na njegovi poti individuacije ali samouresničitve. Klient v proces prinaša svoje vsakodnevne dogodke, vsebine iz svoje preteklosti in otroštva, psihoterapevtka pa ga skozi vodena vprašanja, analizo sanj, pravljic ali uporabo različnih kreativnih tehnik usmerja k razumevanju nezavednih vsebin in posledic na njegov način vedenja in delovanja.

Namen takšne obravnave je doseči klientovo samostojnost prepoznavanja lastnih vzvodov delovanja, simbolike svojih sanj in drugih načinov sporočanja nezavednega na njegovi poti k samouresničitvi.

Spoštovanje strokovnosti pri izvajanju psihoterapije

Psihoterapevtska obravnava poteka v okvirih in načelih jungovske analitične psihologije, kar pomeni, da psihoterapevtka svojega klienta spremlja na njegovi poti individuacije ali samouresničitve. Klient v proces prinaša svoje vsakodnevne dogodke, vsebine iz svoje preteklosti in otroštva, psihoterapevtka pa ga skozi vodena vprašanja, analizo sanj, pravljic ali uporabo različnih kreativnih tehnik usmerja k razumevanju nezavednih vsebin in posledic na njegov način vedenja in delovanja.

Z vsakim dogovorom za naslednje srečanje klient potrdi zaupanje v ustreznost opravljenega psihoterapevtskega dela.

Pogostost srečevanja

Psihoterapevtska obravnava se lahko izvede v enkratnem srečanju v obliki svetovanja, ali se s klientom dogovorimo za daljšo oz. podrobnejšo obravnavo, dokler za to obstaja potreba s strani klienta ali se ne dosežejo cilji zastavljeni na začetku procesa. O okvirnem obsegu obravnav se glede na navedene potrebe dogovorimo skupaj ob začetku procesa, število srečanj pa lahko glede na dinamiko poteka procesa v skupnem dogovoru skozi proces spreminjamo.

Običajna psihoterapevtska ura traja 45-50 min, po potrebi pa se lahko dogovorimo tudi za srečanje v trajanju dveh ur (1h30-1h40).

Psihoterapijo je mogoče izvajati tudi po skypu, vendar je priporočljivo, da se opravi vsaj nekaj uvodnih ur v živo.

Psihoterapija lahko poteka tudi v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in hrvaškem ali srbskem jeziku

Pogoj za vstop v psihoterapevtski proces

Pogoj za vstop v psihoterapevtski proces je redno udeleževanje psihoterapevtskih srečanj. V obdobju oktober – maj so dogovorjeni termini načeloma stalni. Če se klient trikrat ne udeleži psihoterapije brez predhodnega opravičila, se psihoterapevtski proces zaključi.

Odpoved udeležbe

V primeru, da se srečanja ne morete udeležiti, je potrebno le-to odpovedati vsaj 48 ur pred srečanjem. V primeru, da izostanek javite v manj kot 48 urah, se vam zaračuna polovični znesek. V primeru, da izostanka ne opravičite, se vam zaračuna celotna psihoterapevtska ura.

Zaupnost obravnave

Vsebina psihoterapevtskega procesa je zaupne narave, skladno s etičnim kodeksom- Moja pot

V primeru, da gre pri obravnavi za sum zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Ur. l. RS, št. 16/2008 in 191. členu Kazenskega zakonika Ur.l. 192/04-16, 55/2008, je psihoterapevtka po uradni dolžnosti dolžna opraviti prijavo pri pristojni instituciji.

Varovanje osebnih podatkov

Psihoterapevtka je pri evidenci in vodenju psihoterapevtskega procesa dolžna varovati osebne podatke klienta in zagotavljati zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).

Supervizija

V zasledovanju čim višjih standardov stroke in kakovosti svojega dela se psihoterapevtka redno ali po potrebi udeležuje supervizij, na katerih se s supervizorjem posvetuje o določenih dejavnikih psihoterapevtske obravnave, kjer se pri obravnavi klienta uporabi izključno njegova starost in spol.

Prostovoljnost in odgovornost za spremembe

Klient se za psihoterapevtsko obravnavo odloči sam. Z vstopom v psihoterapevtski proces klient sprejema dejstvo, da psihoterapevtka v proces vnaša svojo strokovnost, kompetence in individualni človeški pristop, ne more pa prevzemati odgovornosti za opravljene ali neopravljene spremembe, ki se dogajajo vzporedno ob poteku psihoterapevtskega procesa ali kot njegova posledica. Klient sprejema odgovornost za stopnjo učinka psihoterapevtskega procesa na njegovo življenje in delovanje, da so izidi vnaprej nepredvidljivi in da se bodo opravljene spremembe zgodile zaradi njegove osebne izbire in odgovornosti pri tem procesu.

Klientlahko iz procesa svetovanja ali terapije kadarkoli izstopi. Prav tako lahko proces prekine psihoterapevtka, če ugotovi, da proces ne poteka v okvirih, ki zagotavljajo ustrezno izvajanje svetovalne ali psihoterapevtske pomoči.

Zaključek psihoterapevtske obravnave

Zaželeno je, da se po dolgotrajnejši obravnavi opravi zaključek psihoterapevtske obravnave, kjer se v petih srečanjih zaokroži psihoterapevtski proces, s čimer evalviramo bolj ali manj uspešna področja obravnave ter nakažemo pot naprej.

Hujše kršitve psihoterapevtskega procesa

V primeru hujše kršitve psihoterapevtskega procesa lahko klient opravi prijavo kršitve pri etični komisiji Mednarodne zveze za analitično psihologijo – IAAP ali pri Slovenskem združenju za analitično psihologijo – SZAP.

Uporaba vsebin v izobraževalne namene

Psihoterapevtka lahko klienta zaprosi za možnost uporabe sanjskih motivov ali drugih vsebin (iz katerih nikakor ni mogoče sklepati na identiteto klienta) v izobraževalne namene, ki jo klient brez morebitnih posledic pri obravnavi lahko zavrne. Uporaba posameznih vsebin v izobraževalne in raziskovalne namene se izvaja po sistemu spol, približna starost ter sanjski motiv ali simbol.

V primeru potrebe po posredovanju podatkov drugim strokovnjakom ali ustanovam ali druge načine zbiranja in hranjenja informacij (audio, video zapisi v primeru delavnic) je potrebno skleniti pisni dogovor med naročnikom in izvajalcem ter klientom.

Ocenjevanje psihoterapevtskega dela

Prav tako lahko psihoterapevtka ob koncu obravnave zaprosi za izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika o naravi dela in obravnave klienta, ki je namenjen stalni izboljšavi storitve in procesa, vendar pa je odločitev o sodelovanju pri teh vprašalnikih svobodna in ne vpliva na obravnavo klienta.

POGODBA O PSIHOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI

S podpisom pogodbe klient sprejema splošne pogoje in potrjuje, da je seznanjen s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz psihoterapevtske obravnave ter se zaveže k redni poravnavi teh stroškov.

Klient sprejema pravilo, da ob osebnem nezadovoljstvu z izvedeno storitvijo, ne more zahtevati povračila plačila.